Wat is VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE?

Voluit spreekt men van 'Veiligheidsco÷rdinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen'.

Wanneer is VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE verplicht?

De reglementering is van toepassing op de bouwplaatsen waar de volgende werken worden uitgevoerd:

Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van deze werken op de bouwplaats twee of meer aannemers werkzaamheden uitvoeren, is de veiligheidsco÷rdinatie tijdens de ontwerp- en verwezenlijkingsfase verplicht. Het feit of deze gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren is niet van belang. Ook de aard, omvang, risicograad en prijs van de werkzaamheden maken geen verschil uit, noch hoe groot de woning is.

Nota: alle natuurlijke of rechtspersonen die tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk activiteiten verrichten, worden beschouwd als aannemers. Ook nutsmaatschappijen en leveranciers van bijvoorbeeld bouwmaterialen of buitenschrijnwerk worden als aannemer beschouwd. Particuliere doe-het-zelvers worden niet als aannemer beschouwd.

Wat houdt VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE in?

De veiligheidsco÷rdinator moet de veiligheid co÷rdineren zowel tijdens verwezenlijking als gebruik. Uiteindelijk is een aannemer nog steeds verantwoordelijk voor zijn veiligheid en deze van zijn werknemers.

De veiligheidsco÷rdinator gebruikt voor zijn opdracht een aantal instrumenten: het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), het co÷rdinatiedagboek (CD), de co÷rdinatiestructuur (CS) en het postinterventiedossier (PID). Afhankelijk van de aard van de werken kan het gaan om een volledige of vereenvoudigde versie van deze instrumenten.

Het veiligheids-en gezondheidsplan, het co÷rdinatiedagboek en het postinterventiedossier zijn documenten (specifiek voor die welbepaalde bouwplaats) die worden opgemaakt om de veiligheid op de bouwplaats te co÷rdineren. De co÷rdinatiestructuur is een vergadering, een overleg- en consultatieorgaan, dat bijdraagt tot de organisatie van de co÷rdinatie. Voor de organisatie van een co÷rdinatiestructuur is een veiligheidsco÷rdinator niveau A verplicht.

Een co÷rdinatiestructuur moet worden opgericht op bouwplaatsen waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren EN:
OF het werkvolume > 5000 mandagen
OF de geraamde kostprijs > 2.500.000 euro (excl. BTW)

Wanneer geen co÷rdinatiestructuur noodzakelijk is, kan een veiligheidsco÷rdinator niveau B optreden.

KS-architect heeft een diploma veiligheidco÷rdinator niveau A en kan dus veiligheidsco÷rdinatie niveau A Ún niveau B uitvoeren.

Wat is het nut van VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE?

Het principe van de veiligheidsco÷rdinatie werd in het leven geroepen omdat er op bouwplaatsen nog steeds veel ongevallen gebeurden. Deze ongevallen hebben zowel sociale als economische gevolgen.

Vele bouwheren zien de veiligheidsco÷rdinator als een noodzakelijk kwaad die er enkel voor zorgt dat ze nog meer (onnodige) kosten hebben. Wanneer de veiligheidsco÷rdinator echter op tijd wordt ingeschakeld en hij mee kan nadenken over de veilige constructie en het veilig gebruik en onderhoud van een gebouw, kan deze een meerwaarde betekenen tijdens het ontwerpproces. Uitgaande van het principe 'beter voorkomen dan genezen', moet de veiligheidsco÷rdinator tijdens de verwezenlijkingsfase actief de veiligheid op de bouwplaats co÷rdineren om de risico's voor de aanwezigen te minimaliseren. Hiervoor is echter de medewerking van alle aanwezigen vereist.